Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 346 k‘uj` 4d 去聲