Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 892 iăn` 4d 去聲 嬿