Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1264 tsi㡠3c‘ 入聲作上聲