Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 623 lyn´ 2b 平聲陽