Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 831 xiăn 1a 平聲陰