Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 49 fuŋˇ 3c 上聲