Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1361 t‘iŋˇ 3c 上聲