Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 45 kuŋˇ 3c 上聲