Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1124 ku㡠3c‘ 入聲作上聲