Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 359 ky 1a 平聲陰 𥚑