Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 544 p‘ajˇ 3c‘ 入聲作上聲