Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 229 p‘i 1a 平聲陰