Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 769 pan` 4d 去聲