Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 464 ʂy` 4d 去聲