Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 463 ky` 4d 去聲