Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 644 k‘ǝnˇ 3c 上聲