Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1370 k‘iŋ` 4d 去聲 𨆪