Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1428 tʂ‘ǝw´ 2b 平聲陽