Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 676 yn` 4d 去聲