Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 1035 taw` 4d 去聲 翿