Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1509 nimˇ 3c 上聲