Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 975 ts‘iăwˇ 3c 上聲