Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 204 tsz` 4d 去聲