Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 140 xwaăŋˇ 3c 上聲 𧧢