Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 664 ts‘unˇ 3c 上聲