Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 400 fu´ 2b‘ 入聲作平聲
魚模5 441 fuˇ 3c‘ 入聲作上聲