Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 35 ts‘juŋ´ 2b 平聲陽
東鍾1 64 tsjuŋ` 4d 去聲