Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1465 xǝw` 4d 去聲 𠋫