Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 397 ts‘u´ 2b 平聲陽