Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 287 pujˇ 3c 上聲