Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1412 piw 1a 平聲陰