Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 818 t‘uăn` 4d 去聲