Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 713 wan 1a 平聲陰