Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1312 t‘iŋ 1a 平聲陰