Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 103 laăŋ´ 2b 平聲陽