Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 327 puj` 4d 去聲