Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1549 jam´ 2b 平聲陽