Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1605 iămˇ 3c 上聲