Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 704 ʂan 1a 平聲陰