Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 460 3c‘ 入聲作上聲