Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 443 kyˇ 3c‘ 入聲作上聲 [廷]