Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 270 ʋiˇ 3c 上聲