Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

侵尋17 1496 sim´ 2b 平聲陽