Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 698 ts‘un` 4d 去聲