Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 50 tʂ‘uŋˇ 3c 上聲