Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1189 kwa㡠3c 上聲