Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 562 xaj` 4d 去聲