Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 837 syăn 1a 平聲陰