Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 163 taăŋ` 4d 去聲