Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 469 ry` 4d 去聲